กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าว จัดระดมสมองครั้งใหญ่รับปีงบประมาณ 2564

70051กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าว จัดระดมสมองครั้งใหญ่รับปีงบประมาณ 2564

70039

70038  70040

70051

 

กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าว  จัดระดมสมองครั้งใหญ่รับปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการประชุม "ทิศทางการเพิ่มศักยภาพของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 27  แห่ง  และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ" จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

 

ทั้งนี้หัวข้อสำคัญในการหารือร่วมกันได้กำหนด 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก-ด้านการผลิต 2.การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว 3.แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก 4.การบริการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวและแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านจีโนมิกส์เพื่อสนับสนุนงานบริการทางวิชาการ 5.การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของประธานกลุ่มศูนย์และคณะกรรมการของกองวิจัยและพัฒนาข้าว" ด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยในอนาคตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป