‘รมช.ประภัตร’ ลุยร้อยเอ็ด เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์แจกผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

IMG 0445‘รมช.ประภัตร’ ลุยร้อยเอ็ด เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์แจกผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

 IMG 0434  IMG 0440

IMG 0445  IMG 0447

IMG 0457  IMG 0488

IMG 0625  IMG 0637

IMG 0677  IMG 0685

IMG 0754  IMG 0777

IMG 0871

 

???????? ‘รมช.ประภัตร’ ลุยร้อยเอ็ด เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์แจกผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ????????????

 

???? นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อํานวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จากนั้นเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ ว่า จ.ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพที่สำคัญ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,019,700 ไร่ เป็นข้าวเหนียว 545,300 ไร่ ข้าวจ้าว 4,100 ไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ​105​ 2,440,400 ไร่ และข้าวตลาดเฉพาะ 29,900 ไร่ โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ 986,807 ไร่ เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยในปี 2563/64 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3,500 ตัน แยกเป็น ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ จำนวน 3,300 ตัน ข้าว กข6 จำนวน 200 ตัน มีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 54 กลุ่ม เกษตรกร 912 ราย พื้นที่ 14,043 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย

 

???? นายประภัตร เปิดเผยว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนายกฯ มีความเป็นห่วงและเน้นย้ำให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ คุณภาพต้องดี เนื่องจากขณะนี้มีหลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมและสามารถลดต้นทุน ตลอดจนเร่งศึกษาวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105​ เนื่องจากที่ผ่านมาไทยเสียแชมป์ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ให้กับเวียดนาม จึงต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ไทย ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมามีหลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) การสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก (ปลาตะเพียนขาว) การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ) เป็นต้น” นายประภัตร กล่าว

 

???????? รมช.เกษตรฯ ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคขุนกู้วิกฤติ โควิด19) เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยใน จ.ร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท

 

???????? นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กำหนดรับซื้อข้าวขาวดอกมะลิ​ 105 จากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ในราคา 20 บาท/กก. จากเดิม 15 บาท/กก. ที่ความชื้น 14% โดยเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ในฤดูฝน ปี 2563 มีพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 515 ไร่ เป้าหมายการผลิต 200 ตัน โดยสามารถผลิตเมล็พันธุ์ข้าวได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมการข้าว และตามเป้าหมายการผลิต ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโนนสวรรค์ เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีพื้นที่ 3,000 ไร่ สมาชิก 182 ราย ดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ​ 105​ ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย