กรมการข้าวลงพื้นที่ติดตามงานข้าวภาคอีสาน

63338กรมการข้าวลงพื้นที่ติดตามงานข้าวภาคอีสาน

63319

63316  63320  63322

63325  63331

63335  63336

63338

กรมการข้าวลงพื้นที่ติดตามงานข้าวภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมฮัง บ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร มีนายนฤทธิ์ ไชยรักษ์ เป็นประธานกลุ่ม พร้อมตัวแทนสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีสมาชิก 18 ครอบครัว จุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกลุ่มคือการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพื้นถิ่นภูมิภาคนี้ด้วยการนำมาปลูกและพัฒนาปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม ภายใต้หลักคิดที่ว่า "วิถีข้าว วิถีไท วิถีชุมชนวัด" โดยปัจจุบันนี้มีพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นอยู่ในการดูแลของกลุ่มกว่า 50 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นในเรื่องความหอม เช่น ข้าวขาวพันธุ์โสมมาลี ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนางนวล ข้าวหอมใบเตย ข้าวเหนียวแดง เป็นต้น นอกจากนี้การผลิตข้าวพันธุ์พื้นถิ่นแล้ว กลุ่มยังได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่เป็นเครื่องสำอาง ได้แก่ สบู่ข้าว "หอมดอกฮัง" มีทั้งสบู่ข้าวก่ำ สบู่ข้าขาว และแบบธรรมชาติ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงนาพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ โดยกลุ่มได้แบ่งแปลงนาบางส่วนดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ด้วยการส่งเสริมนักเรียนปลูกข้าวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึมซับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งนักเรียน 1 คนจะรับผิดชอบดูแลข้าว 1 สายพันธุ์ และเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนากล้าต้นเดียวด้วย

จากนั้นในภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนแพง ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก มีนางสาวจิตรวี ดีขะมาตย์ เป็นประธานกลุ่มนี้ ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์กข22 พันธุ์มะลิดำ และในปีนี้ได้รับการพิจารณาจากกรมการข้าวให้เป็นแปลงขยายพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย พื้นที่ 5 ไร่ ขณะเดียวกันศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้ดำเนินกิจกรรมทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ชุดข้าวเหนียวต้นสูงต้านทานต่อโรคไหม้ในฤดูนาปี 2563 ด้วย จะเห็นได้ว่าจากความเข้มแข็งของกลุ่มและผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนี้ก้าวต่อไปของกลุ่มนี้คงจะได้รับการพัฒนายกระดับเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต่อไป