กรมการข้าวร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่องานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตอบโจทย์สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

59158 กรมการข้าวร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่องานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตอบโจทย์สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

59155

59159  59158

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยมีประเด็นการหารือหลักได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศต่างๆในตลาดโลกต่อไป

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวมีภารกิจสำคัญในการดูแลด้านการผลิตข้าวของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน งานวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อตอบโจทย์ทุกด้าน แต่ปัจจุบันนี้การวิจัยและพัฒนาข้าวยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทุกโจทย์ ปัจจัยหนึ่งได้แก่ข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งในแต่ละปีงบประมาณที่ได้รับมามีสัดส่วนน้อยมากไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนงานวิจัยและพัฒนาข้าวที่ได้กำหนดไว้สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก 3 พันตันต่อปี สำหรับส่งต่อให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปผลิตเป็นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อบริโภคต่อไป ทั้งนี้ในแต่ละปีกรมการข้าวมีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรได้เพียง 8.5 หมื่นตันต่อปี โดยความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรรวมทั้งประเทศมีประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตามกรมการข้าวยังคงยึดหลักทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวโดยใช้กรอบตลาดนำการผลิต