"ประภัตร" เปิดงานมหกรรมเปิดบ้าน สุรินทร์ “Surin Open Up”

25963 3

"ประภัตร" เปิดงานมหกรรมเปิดบ้าน สุรินทร์ “Surin Open Up”

 25963 0

25963 1 25963 4

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดบ้าน สุรินทร์ “Surin Open Up” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และการแสดงนิทรรศการมีชีวิต โชว์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 4 ชนิด และสุดยอดควายไทย และมอบอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร     ณ ตลาดอาเซียน ตำบลบ้านด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

       โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และนายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

       จังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 5,077,535 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 3,696,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ทำนา ประมาณ 613,001 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่นาถือครอง ประมาณ 3,051,619 ไร่     คิดเป็นร้อยละ 60.10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีพื้นที่ตกกล้า 40 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาดำ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 352 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ทำนา ส่วนนาหว่านข้าวแห้ง พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 2,007,860 ไร่ พันธุ์ กข 15 จำนวน 823,727 ไร่ พันธุ์พื้นเมือง 783 ไร่ พันธุ์ข้าวเหนียว 480 ไร่ พันธุ์อื่นๆ 430 ไร่ รวมพื้นที่นาหว่านข้าวแห้ง 2,833,280 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.85 ของพื้นที่ทำนา นาหว่านน้ำตม 1,255 ไร่ ส่วนการทำนาหยอด พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 107,462 ไร่ พันธุ์ กข 15 จำนวน 98,593 ไร่ รวมพื้นที่นาหยอด 206,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของพื้นที่ทำนา รวมพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,040,942 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.65 ของพื้นที่ทำนา

25963 10 25963 19

25963 9

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน