กรมการข้าวจัด “สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่”

140950กรมการข้าวจัด “สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่”

140926  140948

140951  140953

140935  140943

140936  140944

140940  140945

กรมการข้าวจัด “สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่”

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่” พร้อมบรรยายพิเศษ  “1 ปีที่กรมการข้าว” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

       ในการนี้อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 มอบโล่รางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น โล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรกิจกรรม 5ส. ส่วนกลาง และมอบทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรกรมการข้าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกรมการข้าวอีกด้วย

        โดยมี นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญของกรมการข้าว รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรกรมการข้าวได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน และยังสามารถนำไปปรับใช้ และพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อยอด เพื่อเกษตรกรชาวนาไทยสืบไป พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “Tomorrow never dies. By Nonticha”

       พร้อมกันนี้ นายขจร  เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษเรื่อง “Rice Community Redesign” และ นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลการดำเนินงานปี 2563    และแผนงาน/โครงการงบประมาณ ปี2564” ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

       การสัมมนาในวันที่ 17 กันยายน 2563 มีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ฝากไว้จากใจ : เพื่อคนข้าวและชาวนาไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้   นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์

-          นางสาวดวงใจ  สุริยาอรุณโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว

-          นางจำเนียร  เจียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

-          นายวิวัฒน์  เอื้องไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

-          นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

-          นายศิวะพงศ์  นฤบาล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ดำเนินรายการโดย นางสาวดารณี  สุวรรณโพธิ์ศรี  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา

 นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน