อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชนบ้านไผ่เขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

10อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชนบ้านไผ่เขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

250

9  10

2  4

6  8

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชนบ้านไผ่เขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ผลิตข้าวอินทรีย์และยังเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ด้านข้าว ประจำปี 2560 พร้อมรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ได้แนะนำส่งเสริมต่อยอดในการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเชิญชวนให้เกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ หันมาทำนา ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดียั่งยืนสืบไป ณ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

            โดยมีนายบรรเทิง มีรอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมแปลงนาข้าวอินทรีย์ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105และข้าวพันธุ์หอมละมุน อีกทั้งนำเยี่ยมชมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำปี 2563” โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าว ช่วยเกษตรกรในการสูบน้ำมาใช้ประโยชน์ โดยลดการสูบน้ำด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 40% ระบบดังกล่าวได้มีการวางระบบน้ำหยดให้เป็นอย่างดี เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำในการปลูกพืชทำเกษตรกรรมโดยรอบโครงการนำร่อง เพื่อให้สะดวกเป็นอย่างดีในการบริหารจัดการน้ำในโครงการเกษตรผสมผสาน ในการนี้ได้เดินตรวจเยี่ยมการขุดคูรอบแปลงนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการน้ำ และยังเป็นแนวกันชนสารพิษให้แปลงนาข้าวอินทรีย์ โดยมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชบนแนวคันนา คันดินกั้นน้ำบริเวณโดยรอบแปลงนาเพื่อเพิ่มรายได้ อาทิเช่น ควรปลูก กล้วย ขนุน มะม่วง เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง

            วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว มีสมาชิกทั้งหมด 33 ราย มีพื้นที่ 624 ไร่ โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไผ่เขียว มีสมาชิก 20 ราย เนื้อที่เพาะปลูก 228 ไร่ เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ส่งจำหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ซึ่งในปี 2563 คาดว่าจะได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 114 ตัน โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว จำนวน 3 ตัน

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว มีสมาชิก 26 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าว 150 ไร่ โดยสมาชิกมีการขอรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ แล้ว จำนวน 13 ราย

- กลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว มีสมาชิก 33 ราย เนื้อที่ปลูกข้าวประมาณ 624 ไร่ 

       ในการนี้ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐ เชิงบูรณาการ งานด้านข้าวไทย ดังนี้

- เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ ชื่อทางจดสิทธิบัตร คือ เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ผลงานสนับสนุนนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนงานอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีความสมบูรณ์ดี (เมล็ดมีความสวยงาม รักษาเอกลักษณ์ความหอมได้เป็นอย่างดี) กำลังผลิตต่อวันที่ทางกลุ่มทำได้คือ 1 วัน ทำได้ 8 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงได้ 1 ตัน สรุปลดความชื้อเมล็ดพันธุ์ได้วันละ 8 ตัน

- เครื่องทำข้าวฮาง (เครื่องเพาะข้าวงอก) ชื่อทางจดสิทธิบัตร คือ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอก ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเครื่องสามารถผลิตข้าวฮางได้ 80 กิโลกรัมต่อวัน หรือสามารถผลิตข้าวฮางได้ 1.5 ตันต่อเดือน โดยมีวิธีการทำข้าวฮางดังนี้ คือ เครื่องเพาะข้าวงอกเป็นแบบน้ำไหลเวียน พ่นน้ำแบบสเปย์ใส่ข้าวเปลือกให้ชุ่ม 24 – 30 ชั่วโมง จนกว่าเมล็ดจะเริ่มงอก แล้วนำไปนิ่งจนเปลือกอ้า จากนั้นนำไปอบด้วยเครื่องอบความชื้นจนแห้ง แล้วนำไปสีเป็นข้าวฮางเพื่อการบริโภคต่อไป

- และกำลังจะได้รับเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จากกรมการข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ในวันที่ 28 กันยายน 2563

- เครื่องซีลบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวสุญญากาศ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- ได้รับการสนับสนุน “โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)” จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมซึ่งเป็นงบภัยแล้งของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            โดยทางกลุ่มมีแผนจะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเชิงศักยภาพให้สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ดังนี้ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ และโดรนใช้พ่นชีวภัณฑ์ ในลำดับต่อไป

สำหรับการตลาดทางกลุ่มได้มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพเป็นสำคัญ โดยผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมละมุน จำหน่ายให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี โดยผ่านมูลนิธิเกษตรธรรมชาติ เอ็ม โอ เอ ไทย เดือนละ 500 กิโลกรัม, จำหน่ายให้โรงพยาบาลยุพราช เชียงของ จังหวัดเชียงราย เดือนละ 550 กิโลกรัม และจำหน่ายให้โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย เดือนละ 150 กิโลกรัม

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน