อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

prae 2

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน
พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
 
prae 4  prae 5

prae 6  prae 1
 
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังปัญหา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โดยมี นายขจร  โนวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป
       ในการนี้นายสุดสาครได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านเมล็ดพันธุ์และสารสนเทศด้านข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา และมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร” โดยมีภารกิจเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายพันธุ์ รวมถึงวางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย และบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรชาวนา พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน