อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

136997อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

136997 

136958 136980  136981

136983  136989  136990

136996

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังปัญหา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

       โดยมี นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าและบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

       ในการนี้อธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือให้ช่วยสนับสนุนงานให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้ร่วมกันระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์และสร้างวิสัยทัศน์เพื่อเป็นองค์กร ที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ชาวนา บริการมีคุณภาพและทำงานอย่างมีความสุข พร้อมมีการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยมีภารกิจผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และกระจายพันธุ์ข้าว ตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ไปสู่เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้บริการแก่หน่วยราชการเกษตรกรและภาคเอกชน บริการอบลดความชื้น ปรับปรุงสภาพ ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ รวมถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปาง 13 อำเภอ พื้นที่ 528,206 ไร่ และพื้นที่ทางการตลาดในจังหวัดตาก

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน