อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

136892อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

136842

136864  136865

136866  136888  136889

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังปัญหาณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

       โดยมี นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าและบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

       ในการนี้นายสุดสาครได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือให้ช่วยสนับสนุนงานให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีวิสัยทัศน์ “เราจะทำให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นองค์กรชั้นนำ ล้ำเลิศบริหารจัดการ  เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์  ทุกสถาบันยอมรับ” โดยมีภารกิจเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้สนับสนุนโครงการของกรมการข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ยังเป็นหน่วยงานที่ให้ ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบริษัทเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริการ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทดสอบคุณภาพ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์บริการด้านคลินิกข้าว ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดชาวนาและการติดต่อประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน