กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรวิจัยข้าว

33596กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรวิจัยข้าว

 33596

33585  33586

33595  33598  33600

กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรวิจัยข้าว

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการข้าว ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2563 จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายตลอดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งมีภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการงานร่วมกันภายในหน่วยงานและเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

       นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวในระหว่างพิธีเปิดการสัมมนา ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวจากทั่วประเทศโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐไปถึงมือเกษตรกร เพื่อเกิดการสร้างอาชีพ เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในภาคการเกษตรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาข้าวนี้จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตข้าว

       ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมการข้าวได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี2563 ดังนี้ ประเภทข้าราชการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชาติ คชสถิต ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวนชม ดีรัศมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และนายโสพิต บุญธรรม พนักงานการเกษตร ส3 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ประเภทพนักงานราชการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางรุ่งฤดี ทัณทะรักษ์ พนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รองชนะเลิศ ได้แก่ นางสุทิสา คงสมโอษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิจัยและพัฒนาข้าว รางวัลการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รางวัลการประกวดวิดีทัศน์แนะนำศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

.............