อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

1อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

7

2  3

5  1

8  6

 

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังปัญหา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

       โดยมี นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าและบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในการนี้ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

       ในการนี้นายสุดสาครได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนะนำแนวทางการปรับตัว   ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมตรวจเยี่ยมโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว และการให้บริการเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์” โดยมีภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และกระจายพันธุ์ข้าว ตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร และยังมีส่วนช่วยพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวกับหน่วยงานเอกชน รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกร

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน