อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง-ดงไทย

2

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง-ดงไทย


3  1

4  5

 

                เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง – ดงไทย โดยเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลอีกด้วย พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
                โดยมีนายพนม  แผลงฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และนางบัณฑิตา ขำพิทักษ์ ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง-ดงไทย ให้การต้อนรับ และบรรยายบรรยายสรุป พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาร่วมกัน
                กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง – ดงไทย มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย มีพื้นที่ 561 ไร่ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 24 ราย ผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 6 ราย ปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ กข 49 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 และข้าวพันธุ์พื้นเมือง คือ พันธุ์แม่แป๊ด ซึ่งในช่วงแรกเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์ข้าวชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้นาน เมล็ดพันธุ์ก็จะเสื่อมสภาพ ไม่มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจกรรม ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิต จึงได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อต่อรองราคาในการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตและงานจ้างต่าง ๆ พร้อมประชุมวางแผนการผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับผู้รับซื้อ เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปและจำหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาใช้ในการดำเนินงาน และรวมกลุ่มกันขอสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีการเสริมศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง และทางกลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย หวังว่าจะได้รับการพัฒนาจนได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ซึ่งจะทำให้สินค้าข้าวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันกับตลาดโลกอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน