นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

200903 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 200903 2

200903 4  200903 10

200903 11  31

200903 7  200903 13

200903 32  200903 28

 

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู พร้อมแจกสิ่งของ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ณ บ้านหนองโว้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง และบ้านคลองกระจง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

       ในการนี้ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และนายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมคณะตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในครั้งนี้ต่อไป

       โดยในส่วนของกรมการข้าวได้ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (กรณีได้รับนโยบายให้การช่วยเหลือ) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ในการฟื้นฟูหลังน้ำลด

       จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่การเพาะปลูกพืช ทั้งสิ้น 1,296,475 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 1,121,737 ไร่ และพืชไร่พืชผัก จำนวน 174,738 ไร่ และมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 147,631 ไร่ เกษตรกร 13,332 ครัวเรือน และคาดว่าจะเสียหายทั้งสิ้น 119,974 ไร่ ในพื้นที่ 7 อำเภอ 34 ตำบล 201 หมู่บ้าน

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน