อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 

11570

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด11572

11574  11579

11589  11585

 

        วันที่ 1​ กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

          ในการนี้ นายสุดสาครได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน พร้อมแนะนำแนวทางการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

          ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานภายในกรมการข้าวโดยเป็นศูนย์วิจัยข้าวลำดับที่ 28 ของกองวิจัยและพัฒนา ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยและงานนโยบายของกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มีวิสัยทัศน์ " วิจัยแก้ปัญหาชาวนาในพื้นที่   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล" อีกทั้งเป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายในการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยการดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่งและเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ในกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์