อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ร้อยเอ็ด

11006

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศมข.ร้อยเอ็ด

 10991

10992  10994

11000 10997

       วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดโดยมีนายคารมย์ขุนหลัาผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าและบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

       ในการนี้นายสุดสาครได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนะนำแนวทางการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดก่อตั้งเมื่อปี 2527 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2527 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2528 โดยใช้งบประมาณจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล(OECF) แรกเริ่มตั้งหน่วยงานชื่อ “ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด” สังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 สถานที่ตั้ง เลขที่ 230 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 115 ไร่ มาจนถึงปัจจุบัน

       โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย สามารถสนองความต้องการของชาวนาและตลาด ผลิตเมล็ดพันธ์ได้มาตรฐาน และปริมาณตามเป้าหมายการผลิตที่กำหนดไว้แต่ละปี อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การสนับสนุน รวมทั้งสนับสนุนสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11007 11008