กรมการข้าวต้อนรับทูตจีน สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ ไทย-จีน

DSC 0439

กรมการข้าวต้อนรับทูตจีน สนับสนุนความร่วมมือ

ทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ ไทย-จีน

DSC 0434

DSC 0439 DSC 0483

DSC 0488 DSC 0491

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ให้การต้อนรับคณะทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Ms. Yu Yang เลขานุการเอกฝ่ายเกษตร รับผิดชอบด้านความร่วมมือทางการเกษตร Mr. Huang Kai เลขานุการเอกฝ่ายพาณิชย์ รับผิดชอบด้านการค้าสินค้าเกษตร และ Mr. Wu Fei ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าวห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

การประชุมหารือครั้งนี้ เป็นการสรุปภาพรวมกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-จีน ที่ผ่านมา พร้อมรับทราบปัญหาและอุสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการหารือถึงแผนงานความร่วมมือที่จะพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายจีนยินดีที่จะสนับสนุนในการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

DSC 0479