เกษตรฯจับมือไบเออร์ เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยเกษตรกรจากโควิด-19

IMG 7632เกษตรฯจับมือไบเออร์ เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยเกษตรกรจากโควิด-19

IMG 7632

IMG 7421  IMG 7619

IMG 7576 IMG 7489 IMG 7509

IMG 7240 IMG 7232 IMG 7212

 

เกษตรฯจับมือไบเออร์ เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยเกษตรกรจากโควิด-19

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการมอบชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้การผลิตข้าวในวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงงาน ทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายโจว ฝาน รักษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการโครงการฯ และผู้นำกลุ่มเกษตรกรร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

นายทรรศนะ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ส่งความห่วงใยต่อภาคการเกษตร โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่กำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย สนับสนุนเกษตรกรไทยในการเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการทำเกษตรกรรม ส่งเสริมความรู้ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่นำไปสู่การทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

กรมการข้าวมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหแก่ชาวนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตทางเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายใต้โครงการ Better Farms, Better Lives กรมการข้าวสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นายทรรศนะกล่าว