กรมการข้าว จับมือ ม.รังสิต บูรณาการงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปลงกายข้าวให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต

IMG 7103 กรมการข้าว จับมือ ม.รังสิต บูรณาการงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปลงกายข้าวให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต

IMG 7103

IMG 7072  IMG 7085

IMG 7053  IMG 7058

IMG 7111

 

กรมการข้าว จับมือ ม.รังสิต บูรณาการงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปลงกายข้าวให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต

วันพุธที่19 สิงหาคม2563 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  อธิบดีกรมการข้าว นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นางสุคนธ์ ท้วมมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ศาสตราจารย์ ดร.พงศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีเทคโนโลยีอาหาร รองศาสตราจารย์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ห้องประชุม1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร1)ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ส่งสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าว เผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทั้งจากกรมการข้าวและบุคลากรจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำวิจัยร่วมกันในการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวได้ โดยกรมการข้าวจะให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เช่น งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านข้าว และนักศึกษา เพื่อสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายเดิม ให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีตลาดโลก ในส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการและร่วมพัฒนางานด้านการวิจัยแปรรูปข้าวที่เหมาะสมต่อสายพันธุ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น