เปิดงานวันรณรงค์เริ่มต้นฤดูการปลูกข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

127761

เปิดงานวันรณรงค์เริ่มต้นฤดูการปลูกข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา
โรงเรียนเพียงหลวง4
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 


 

127742  127744

 

        วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวิฑูลณ์ อิทมณี เกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานการเปิดงานฯ โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวรายงานการเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายกิติโชค จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ผู้แทนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว และคณะ ร่วมในพิธีเปิดงาน "วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว" โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 หลังกรมการข้าวได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ ณ บ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 
 
127747  127749
 
        กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาโดยให้การสนับสนุนชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มทำการผลิต รวมกันจำหน่าย รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีความมุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในชุมชมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
 
127764  127765
 
127766
 

        ซึ่งการจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว ในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้าว พร้อมด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านข้าว และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงฐานการเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ อาทิ การสาธิตการสีข้าว การสาธิตการทำน้ำข้าวกล้อง เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน