กรมการข้าว จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนตั้งเป้าชาวนาต้องได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

126033

กรมการข้าว จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน
ตั้งเป้าชาวนาต้องได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี


 

126026  126027

 

               วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานฯ โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 325 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมการข้าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
126028  126042
 

               นายทรรศนะ กล่าวว่า กรมการข้าวมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการผลิตข้าวอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการที่ดี โดยในปี 2563 ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 400 แห่ง ให้สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน ต่อศูนย์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกับกรมการข้าว รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา
                การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกับกรมการข้าว โดยมีเป้าหมายสำคัญคือต้องการให้ชาวนาทั้งประเทศมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จะต้องอาศัยศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งนี้การที่จะทำให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน คือ การสร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การใช้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว เครื่องมือด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นายทรรศนะกล่าว