กรมการข้าว จัดอบรมสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว

125169

กรมการข้าว จัดอบรมสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว


 

125176

125166  125177

              วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวรายงานการอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

             การจัดงานในครั้งนี้ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่กับเกษตรกร ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกษตรกรที่มีความต้องการในด้านการพัฒนาการแปรรูปข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พร้อมเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

125178  125179  125180

             โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และวิทยาการใหม่ ๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับเกษตรกรและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

125175  125185

              การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเกษตรกร ร่วมเข้าอบรม จำนวน 80 คน มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวปี 2020 ตั้งแต่การผลิตรวมไปถึงการตลาด การจัดทำคำขอมาตรฐานรับรองอย. และ GMP การแปรรูปขนมปังจากข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าว ที่จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม อีกด้วย