กรมการข้าว จัดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา”

01

กรมการข้าว จัดงาน
“กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา”


 

21 07 1

                เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว
เป็นประธานเปิดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา”
พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล องค์กร ผู้มีคุณูปการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

200721 0  200721

21 07 8 21 07 2

21 07 3 21 07 4

21 07 5 21 07 6

 

                โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และมี นายวีรศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ 
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์ดี เช่น งานวิจัยในไร่นา เป็นต้น นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นิทรรศการพันธุกรรมข้าว ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อด้านข้าว และศูนย์บริหารชาวนา ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวของกลุ่มเกษตรกร

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน