“กรมการข้าว” เปิดตำราข้าว ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนามืออาชีพ

1 2“กรมการข้าว” เปิดตำราข้าว ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนามืออาชีพ

1 13 1 10

1 8 1 3

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา และผู้นำองค์กรชาวนา เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

นายสุดสาคร เปิดเผยว่า หลักสูตรการฝึกอบรม "ชาวนามืออาชีพ" ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวขั้นสูงที่เหมาะสม
ในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตข้าว อีกทั้งเป็นการอบรมเพื่อนำกลับไปปรับใช้ให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ผู้ฝึกอบรมได้พัฒนากระบวนการผลิตข้าว จนสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สำคัญและน่าสนใจ อาทิ การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP การกำจัดศัตรูข้าว ประเภทของปุ๋ยในนาข้าวและการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เทคนิคกลยุทธ์การวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว แนวทางการแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพและตลาดฉพาะ เป็นต้น โดยกรมการข้าวได้เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว พร้อมด้วยหน่วยงานเอกชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างตรงจุดและเกิดประโยชน์สูงสุด