ชี้จุดศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ผ่านเว็บ RiceGIS ของกรมการข้าว

4

ชี้จุดศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว

ผ่านเว็บ RiceGIS ของกรมการข้าว

4

2

กรมการข้าว โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเปิดใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น Rice GIS เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยระบบดังกล่าวมีการรวบรวมข้อมูลทาง Geo-Infomatics หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูล และเรียกค้นข้อมูลต่างๆ ในภารกิจของกรมการข้าว ผ่านทาง Web Browser และ Mobile Application ข้อมูลที่อยู่ในระบบ Rice GIS ได้ออกแบบในลักษณะของ Framework ที่มี 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สภาพน้ำฝน-อากาศ (GIS Based for Rice GIS) ด้านเกษตรกร สหกรณ์ (GIS Based Framework 2) และด้านภารกิจ และนโยบาย (Data layers shapefile for Rice GIS) ซึ่งมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเป็นปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น
จำนวน 5,411 คน

ซึ่งปัจจุบันมีการอัพเดทข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 บุคลากรภายใน ภายนอกกรมการข้าว หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว สามารถเข้าชมและดาวห์โหลดรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://ricegis.ricethailand.go.th/RICEGIS/index และเลือกในหัวข้อ “ศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว”