กรมการข้าวส่งเสริมชาวนา smart farmer เป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น

6

กรมการข้าวส่งเสริมชาวนา smart farmer เป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น

 3

4  6

5 2

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ประจำปี 2563 หลักสูตร "การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกร Existing Smart Farmer สามารถเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวสู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ โดยการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบด้านข้าวให้มีความเข้มแข็งผ่านการใช้ทักษะการเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้นที่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าอบรมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค

ภาพ/ข่าว : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว