กรมการข้าวชี้แจงประเด็น ข้อกล่าวหาการทุจริตรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

DSC 701

 

กรมการข้าวชี้แจงประเด็น ข้อกล่าวหาการทุจริตรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

 DSC 701

         นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรณีมีการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ และการนำเสนอข่าวในคอลัมน์โขลกข่าว ตำทุกข์ จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ในประเด็น ข้อกล่าวหาการทุจริตรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก นั้น กรมการข้าวจึงขอเรียนชี้แจงในข้อเท็จจริงว่า ตามที่ ครม. มีมติให้กรมการข้าวดำเนินโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 จัดหาเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 450,013 ครัวเรือน พื้นที่ 3,414,142.04 ไร่ โดยจัดสรรให้ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวน 34,128 ตัน นั้น ในการนี้กรมการข้าวเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์จาก 1) กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามพ.ร.บ. พันธุ์พืชฯ จำนวน 19,828 ตัน (คิดเป็น 58.23%) ที่ผ่านมากรมการข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วจำนวน 255,521 ครัวเรือน ในพื้นที่ประสบภัย 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ พิษณุโลก มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร อำนาจเจริญ มหาสารคาม เชียงราย น่าน กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ พิจิตร ราชบุรี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี อุทัยธานี นครราชสีมา พัทลุง กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี และจังหวัดหนองคาย 2) จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 14,300 ตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาจึงยังไม่เกิดการทุจริตตามที่กล่าวหา ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะจัดซื้อจำนวนดังกล่าวมีแผนในการแจกจ่าย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม พิจิตร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองคาย อำนาจเจริญ และจังหวัดอุทัยธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ