สพร.หารือกข. สำรวจสภาพงานบริการประชาชน เชื่อมโยงบริการดิจิทัลภาครัฐ

1

สพร.หารือกข. สำรวจสภาพงานบริการประชาชน เชื่อมโยงบริการดิจิทัลภาครัฐ

       1

     วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานกาณ์ข้าว อาคารสำนักงานกรมการข้าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ขอเข้าหารือร่วมกับกรมการข้าว เพื่อสำรวจสภาพงานบริการสำคัญของกรมการข้าว สำหรับประชาชน ด้วย สพร. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จและได้จัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อวางรากฐานของประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการกำหนดแผนแม่บทของประเทศในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนแม่บทไปขับเคลื่อนและพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกัน

      กรมการข้าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการกรมการข้าวได้ให้บริการประชาชน อาทิเช่น การออกใบอนุญาติเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว การรับรองมาตรฐานข้าว การรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ ศูนย์บริการชาวนา สายด่วนหมอข้าว เป็นต้น