กรมการข้าวส่งมอบเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

2

กรมการข้าวส่งมอบเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี
2563

 3

       กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมด้านการผลิตข้าวผ่านโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ หรือ “นาแปลงใหญ่” เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ วางระบบการผลิตและการบริหารจัดการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งเน้นผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม โดยดำเนินการด้วยวิธีผสมผสาน ประกอบกับการนำเอาชุดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญ

           ทั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนรวม 54 เครื่อง ให้กับศูนย์วิจัยข้าว 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบไปแล้วกว่า 30 เครื่อง  

       เครื่องคัดทำความสะอาดข้าวเปลือกเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว จะทำการคัดและทำความสะอาด แยกเศษวัชพืช เมล็ดหญ้า ข้าวลีบ เศษหิน ฝุ่น ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ช่วยปรับสภาพคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทางด้านกายภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ส่งผลให้ได้ข้าวที่มีผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน

4 6

2