อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศวข. คลองหลวง

1 1 อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศวข. คลองหลวง

1 3  1 8

1 10 1 9

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มีวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศทางวิชาการ บริการอย่างทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชาวนาไทย มุ่งวิจัยพันธุ์ข้าวอายุสั้น มุ่งพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” และมีภารกิจหลัก คือ วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว อาทิเช่น โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไม่ไวต่อช่วงแสงเพื่อผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญ, โครงการวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อการค้นหาโมเลกุลในข้าว, โครงการวิเคราะห์ทางเมแทบอลอมิกส์ เพื่อการค้นหาโมเลกุลในข้าว และโครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว (ปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนทานต่อดินเปรี้ยว), โครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวนาน้ำฝนภาคกลาง การอารักขาข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์คัดจำนวน 4 ตัน- พันธุ์หลักจำนวน 40 ตัน) เป็นศูนย์บริการชาวนา เพื่อให้บริการวิชาการด้านข้าว ปฏิบัติงานโครงการสำคัญ เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้ง 2 จังหวัด มีจำนวน 17 แปลง เกษตรกร 756 ราย พื้นที่ประมาณกว่า 16,500ไร่ เป็นจังหวัดนนทบุรี มีแปลงนาทั้งหมด 11 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 9,159 ไร่ เกษตรกร 477 ราย และจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่นาที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่กับกรมการข้าวจำนวน 6 แปลง รวมเป็นพื้นที่กว่า 7,400 ไร่ เกษตรกร 279 ราย และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 10 แปลง รวมทั้งสิ้น 17,025 กิโลกรัม ได้แก่พันธุ์ กข41, กข79, กข61 และพันธุ์ปทุมธานี 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง พร้อมคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องจากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 13 แห่ง จำนวน 65 รายและสมาชิกในนาแปลงใหญ่ จำนวน 4 แปลง จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 85 ราย เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต่อไป พร้อมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนาในลำดับต่อไป โครงการสารวัตรเกษตร และกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เป็นต้น

ในการนี้ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่ผ่านมา อาทิเช่น พันธุ์ข้าว

- ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอม เมล็ดข้าวเปลือก ยาว 10.6 มม. กว้าง 2.7 มม. หนา 1.9 มม. ปริมาณอมิโรส 18-19%

- ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80) มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวขาวพื้นแข็ง ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี และเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ ในปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา