กรมการข้าวห่วงใยชาวนา เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

1กรมการข้าวห่วงใยชาวนา เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

3 4

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า หากช่วงเกิดอุทกภัยอาจพบการระบาด
ของแมลงศัตรูข้าวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาเป็นจำนวนมาก กรมการข้าวเป็นห่วงและเฝ้าดูแลชาวนาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งช่วงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
และเฝ้าระวังพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซ้ำเติมชาวนาเพิ่มมากขึ้น

           เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัย มีลำตัวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนดำ มีรูปล่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว และชนิดปีกสั้น โดยชนิดปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายอพยพไปในระยะทางใกล้และไกลโดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย

          การป้องกันและควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สามารถทำได้ดังนี้ คือ 1.หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอหากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้รีบกำจัด ถ้าเกิดการระบาดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของกรมการข้าว 2.ไม่ขังน้ำในแปลงนาตลอดเวลา ควรปล่อยให้ระดับน้ำมีพอดีดินเปียก เพื่อให้สภาพนิเวศในแปลงนาไม่เหมาะสมต่อการขยายประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และยังทำให้มดสามารถขึ้นมากัดกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อีกทางหนึ่ง 3.ในระยะก่อนข้าวตั้งท้อง เมื่อตรวจพบตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกช์ หรือไอโซโปรคาร์บ 4.ในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวงเมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบน้อยมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น ไดโนทีฟูเรน หรือไพมิโทรซีน โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก และปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ 5.ในระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อทำลาย หรือกับดักกาวเหลืองล่อทำลาย เพื่อลดจำนวนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงข้าวปลูกใหม่