กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม” สู่การติดตามพื้นที

h 29.08.59 MOU .001กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม” สู่การติดตามพื้นที

 29.08.59 MOU S

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม” สู่การติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศอย่างแม่นยำและเป็นหนึ่งเดียว

            วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การร่วมกันพัฒนาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยมี  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                        นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ   ที่สำคัญของไทย เนื่องจากเป็นอาหารหลักและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว และนำไปใช้ในการประเมินผลผลิตข้าวเพื่อการบริโภคและส่งออก โดยใช้วิธีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่แตกต่างกัน จึงทำให้ตัวเลขที่รายงานแก่รัฐบาลมีความคลาดเคลื่อน      ไม่ตรงกัน

                        “จากปัญหาดังกล่าว ทั้ง 5 หน่วยงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม ทั้งจากดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงอื่น ๆ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุก 15 วัน ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน นับว่าข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง ซึ่งหากผนวกความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินเพื่อมายืนยันผล จะยิ่งทำให้ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น” นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

                        ด้าน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กล่าวว่า การจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว นอกจากทำให้การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีความแม่นยำ และเป็นข้อมูลเพียงชุดเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าว และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวกันแล้ว ยังช่วยติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                        สำหรับการใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี  2558/59 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในทุกๆ 15 วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการวางแผนผลิต และการตลาดข้าวของประเทศ        อันจะนำไปสู่เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                        ด้าน  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า  กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใช้ข้อมูลด้านข้าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และกรมชลประทาน  รวมถึงหน่วยงานภายนอก  ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA  ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมีความหลากหลายเฉพาะเรื่อง ประกอบกับปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก โดยมีโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60  ซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

                        การลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ายเป็นองค์รวมของประเทศ เนื่องจากทั้ง 5 หน่วยงานจะได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีความแม่นยำสูงจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ สทอภ. มี โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจแต่ละหน่วยงานไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้มีความแม่นยำสูงและมีกระบวนการจัดทำ วิเคราะห์ข้อมูลแบบเดียวกัน เป็นข้อมูลเพียงชุดเดียว ส่งผลดีในการนำไปใช้งานและการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือเป็นการสร้างความร่วมมือกันทำงานในระยะยาว เพื่อเกษตรกรและประเทศชาติ

                        อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าวขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการฯนี้ จะเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลด้านข้าวที่มีความหลากหลายและกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆมาไว้ด้วยกัน  ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมนี้จะแบ่งเป็น สถานการณ์การผลิตข้าว  สถานการณ์ราคาข้าว  สถานการณ์ศัตรูข้าว  และสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ ซึ่งจะเริ่มใช้ปฏิบัติงานได้ในเดือนกันยายนนี้

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน