อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.พระนครศรีอยุธยา

1 11 อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.พระนครศรีอยุธยา

1 12  1 10

1 91 8

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิสิฐ พรหมนารท พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวม382ไร่ มีวิสัยทัศน์ คือวิจัยและพัฒนาข้าวน้ำลึก
ข้าวนาชลประทาน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และพัฒนาชาวนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ปลูกข้าว2จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม
คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป
, กลุ่มวิชาการ , กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ในการนี้ นายสุดสาครได้รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดูงานแปลงนาทดลอง ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์วิจัยข้าว พระนครศรีอยุธยา