อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

1

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

2 34 5


      วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมีนายสำราญ อินแถลง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
      ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีก่อตั้งและเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2500 พื้นที่รวม 302 ไร่ มีวิสัยทัศน์คือเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา ผลิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงที่ปลูกในพื้นที่เฉพาะ สำหรับบริโภคและแปรรูป ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ปลูกข้าว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1ฝ่าย 3กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่มวิชาการ , กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
      ในการนี้นายสุดสาคร ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีในครั้งนี้ด้วย