อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม - ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

1

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม - ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

     วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีนายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป
      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2528 มีวิสัยทัศน์ คือผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า เน้นบริการ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีเป้าหมาย 70 ตัน/ปี และในปัจจุบันมีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3,800 ตัน/ปี โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ,กลุ่มควบคุมคุณภาพ , กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
      ในการนี้นายสุดสาคร ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าว การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ร่วมปลูกต้นยางนา เพื่อเป็นที่ระลึก

2 34 6