กรมการข้าวเปิดตัวเว็บฯ รับมือสถานการณ์ COVID-19

01 กรมการข้าวเปิดตัวเว็บฯ รับมือสถานการณ์ COVID-19

 

กรมการข้าวเปิดตัวเว็บฯ รับมือสถานการณ์ COVID-19

01

02  03  

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นได้ขยับสถานะจากโรคระบาด (Epidemic) เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งสร้างผมกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทำงาน การใช้ชีวิต และด้านอื่น ๆ ซึ่งสร้างผลเสียเป็นวงกว้าง โดยทางกรมการข้าวได้มีมาตรการป้องกันโควิต-19 ต่างๆ เช่น สแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแอลกอฮอร์เช็ดมือตามจุดต่าง ๆ มีการฉีดพ่นแอลกอฮอร์บริเวณทั่วกรมการข้าว กำหนดสลับการเข้าทำงานเพื่อลดความแออัดของบุคลากร เป็นต้น

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว จึงพัฒนาเว็บไซด์ชื่อ “ระบบรายงานสถานการณ์ Covid-19” ขึ้น เพื่อติดตามและตรวจสอบบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ซึ่งระบบมีการเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ภายในระบบดังกล่าวประกอบด้วยกัน 3 เมนู ดังนี้

1. รายงานสถานการณ์ Covid ในหน้าต่างนี้จะเป็นการรายงานการตรวจสอบบุคลากรของกรมการข้าวที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid เช่น กลับจากต่างประเทศ เดินทางไปต่างจังหวัด จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อดำเนินการสังเกตการณ์ 14 วัน

2. กราฟสรุปสถานการณ์ Covid ในหน้าต่างนี้จะรายงานตัวเลขสรุปจำนวนคนที่กำลังอยู่ในช่วงสังเกตการณ์ สิ้นสุดการสังเกตการณ์ รวมไปถึงจำนวนคนที่กำลังเข้าสู่กระบวนการรักษา และรักษาหายแล้ว โดยมีการแสดงผลสรุปในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อของบุคลากรภายกรมการการข้าวได้ง่ายขึ้น

3. รายงานส่งกระทรวง ในหน้าต่างนี้จะเป็นการสรุปตัวเลขและออกรายงานให้กับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับทราบถึงการติดตามและตรวจสอบบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid-19)