กรมการข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

0036  กรมการข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

 

กรมการข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

0059  0052

0047

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จึงมีการพิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการบางปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เช่นการจัดหาอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการสร้างงานและสร้างอาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

          ทั้งนี้ กรมการข้าว นำโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรมการข้าว ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ด้วยการแจกอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 250 ชุด ในการนี้ได้ลงพื้นที่แจกอาหารและเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนในบริเวณ ณ ชุมชนบางบัว หมู่ 6 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

0057 0041 0059

0036

0050 0022 0005