ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

581279 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

581279

581281  581280  581282

581284  581288

 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกฤษณะ  ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 จำนวน 128,000 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 144,000 กิโลกรัม และสารกำจัดหอย (กากชา) จำนวน 1,600 ชุด ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,250 ราย พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 9,600 ไร่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี และสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส