กรมการข้าวจับมือ 8 องค์กร ดีเดย์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติฯ 1-3 กันยานี้

h 25 .08.59กรมการข้าวจับมือ 8 องค์กร ดีเดย์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติฯ 1-3 กันยานี้

กรมการข้าวจับมือ 8 องค์กร

ดีเดย์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติฯ 1-3 กันยานี้

25 .08.59 5sa

            วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรมการข้าวจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานและมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินางจิราวรรณ แย้มประยูร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนายอดิเรก วงษ์คงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยกรมการข้าวได้ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย และนักวิชาการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าวของประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้าวสู่การใช้ประโยชน์ในระดับไร่นาและในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มมาตรฐานงานวิจัยข้าวของไทยสู่สากล ตลอดจนช่วยต่อยอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัย ด้านข้าวของประเทศในอนาคตด้วย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

ในงานนี้มีการจัดเสวนาและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการบรรยายพิเศษตามสาขาก่อนการเริ่มนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย และที่สำคัญคือการนำเสนอผลงานวิจัยข้าวจากนักวิจัยข้าวทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รวม 85 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 33 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 52 เรื่อง แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการอารักขาข้าว 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

4. การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว

6.การพัฒนาระบบการส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ทั้ง 9 หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ยังพร้อมใจกันจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ข้าวและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่องานวิจัยข้าว ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิต,สุขภาพและผู้สูงวัย,ตลาด เศรษฐกิจ และ Digital Economy และนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ชมงาน   ได้สัมผัสกับผลงานวิจัยอย่างใกล้ชิด และเป็นแนวคิดในการปรับใช้สำหรับชีวิตประจำวัน หรือต่อยอดธุรกิจได้ต่อไป

        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ในอัตรา บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,800บาท 2) ข้าราชการเกษียณ ท่านละ 1,000 บาท 3) นักศึกษา ท่านละ 200 บาท โดยรวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน โทรสอบถามรายละเอียด 02-940-6927

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว