กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

200605 0016 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 200605 0016

200605 0003

200605 0014  200605 0004

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้    อย่างพร้อมเพียง