กรมการข้าวมอบโล่รางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรสื่อเกษตรโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์"

BRIA 001กรมการข้าวมอบโล่รางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรสื่อเกษตรโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์"

กรมการข้าว มอบโล่รางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรสื่อเกษตร

โครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์” (Farmers Love Seed)

BRIA 001 sa 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานปิด โครงการ ชาวนารักเมล็ดพันธุ์ (Farmers Love Seed) ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย กรมการข้าว กรุงเทพฯพร้อมมอบโล่รางวัลให้เยาวชนที่เข้าประกวด  คลิปวิดีโอในรายการ ชาวนารักเมล็ดพันธุ์ (Farmers Love Seed) ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5

โดยมี นายสุริยัน  วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย-องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน กล่าวต้อนรับ Mr.Petrus NGกรรมการผู้จัดการ และ นางเนตรนภิส เอส.ไนดู ผู้อำนวยการ แผนกอารักขาพืช บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จำกัด พร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชียสำหรับประเทศไทยนั้น จะเน้นการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ โดยได้แบ่งออกเป็น 4 โครงการย่อย คือ

- โครงการชาวนารักความปลอดภัย Farmers Love Safety

- โครงการชาวนารักษ์ดิน Farmers Love Soil

- โครงการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ Farmers Love Seed

- โครงการชาวนารักการจัดการศัตรูพืช Farmers Love IPM

ปี 2559 นี้ เป็นการดำเนินการถึงโครงการที่ 3 คือ โครงการ ชาวนารักเมล็ดพันธุ์Farmers Love Seed ซึ่งดำเนินโครงการในรูปแบบของการผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ ในรายการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์ Farmers Love Seed” ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันจันทร์ จำนวน 15 ตอน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการสร้างความสนุกสนาน   ให้กับผู้ชม โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวเกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่ ดำเนินรายการ

ในการนี้ ทางรายการได้ประกาศเชิญชวนให้เยาวชนที่ชมรายการและเยาวชนจากโรงเรียนภาคกลาง ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง “ถ้าวันนี้หนูเป็นชาวนา หนูจะบอกอะไรกับคนไทย” ที่ผ่าน       การคัดเลือกจำนวน 5 คนมาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไปลงพื้นที่กับพิธีกร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะสมไปเพาะปลูกหรือจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ขยายผลต่อไปได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (แบบพึ่งตนเอง) กล่าวคือเข้าใจถึงวิถีชาวนาที่ดี ที่ถูก ที่ควร โดยยึดถือเป็นต้นแบบ แนวทางพัฒนาต่อไป

                สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน