กรมการข้าวมุ่งเสริมศักยภาพ รับมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์

DSC 0892

กรมการข้าวมุ่งเสริมศักยภาพ รับมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์

DSC 0877

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดี
กรมการข้าว เป็นประธานในการรับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (
NECTEC) เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการตรวจสอบ และจำแนกความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี ดร.อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการรับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวดังกล่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

 

DSC 0755 DSC 0718

DSC 0892 DSC 0893

DSC 0895 DSC 0889