“ประภัตร” สั่งลุยผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

8563 200508 0038

“ประภัตร” สั่งลุยผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางไปมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมชาวนาไทยปลูกข้าวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้” ณ ลานกิจกรรมวัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
          นายประภัตร กล่าวว่า เกษตรกรประสบปัญหา การประกอบอาชีพทำนาที่ต้นทุนสูง เนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก และในปีนี้พันธุ์ข้าวนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีกลิ่นหอม เช่น ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งเคยปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีมาก่อน ในปีนี้จึงอยากเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มากที่สุด โดยให้อำเภอเดิมบางนางบวช ผลิตข้าวให้ได้ 5,000 ไร่ โดยทางกรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และรับซื้อคืนในราคา 11,000 บาท ดังนั้นเกษตรกรควรเอาใจใส่การปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น
          นายสุดสาคร เปิดเผยว่า กรมการข้าวในแต่ละปีสามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้เพียง 85,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา ดังนั้นกรมการข้าวจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ข้าวชุมชน 500 แห่ง ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับพี่น้องเกษตรกร และมีเมล็ดพันธุ์ที่เพียงพอให้กับเกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกได้ตลอดปี
          อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จุดประสงค์ของกรมการข้าว คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ราคาไม่แพง และเป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีข้าวคุณภาพดี ทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงสี พ่อค้าส่งออก ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอนาคตต่อไป

 8563 200508 0051 8563 200508 0048

8563 200508 0036 8563 200508 0029