รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2313รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
และดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง

page1

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค โฮเตล จังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยจะเน้นในเรื่องการคิดอย่างผู้นำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การค้าภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ศิลปะการพูดของนักบริหารกุญแจสู่ความสำเร็จ การสร้างความผูกพันกับองค์กร และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart - Farming) สำหรับการศึกษาดูงาน จะเป็นการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการอบรมสัมมนาฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าวรู้จักการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะในการบริหาร เพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว