กรมการข้าวติดตามงานผ่านการประชุมทางไกล พร้อมให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน

07042563 200407 0010 กรมการข้าวติดตามงานผ่านการประชุมทางไกล พร้อมให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 07042563 200407 0001  07042563 200407 0020

07042563 200407 0010

 

กรมการข้าวติดตามงานผ่านการประชุมทางไกล พร้อมให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 กรมการข้าว

               ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าว ยังได้ให้กำลังใจบุคลากรกรมการข้าว ให้การทำงานผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น และปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด