กรมการข้าวเดินหน้าสร้างระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ต้นแบบให้เกษตรกร

h 001กรมการข้าวเดินหน้าสร้างระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ต้นแบบให้เกษตรกร

กรมการข้าวเดินหน้าพัฒนาสร้างระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไปสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ต้นแบบให้เกษตรกร

s 23.08.2559

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในการเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว” แนะมุ่งสร้างตัวกลางเชื่อมต้นแบบให้เกษตรกร(ศึกษา–ดูงาน) โดยจะต่อยอดสร้างเครือข่ายเกษตรกรถ่ายทอดการเรียนรู้ และควรสร้างโรงงานต้นแบบ โดยจะนำงานวิจัยไปสู่ ผู้ผลิตส่งถึงมือผู้ประกอบการนำไปขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์ แบบไร้รอยต่อให้เกษตรกรนำไปขยายผล ณ โรงแรม KU HOMEกรุงเทพฯ

โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาทักษะพร้อมบรรยายพิเศษ และฝึกปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่   จำนวน 55 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการแปรรูปฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23–25 กรกฎาคม 2559โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

- เรื่องโภชนาการข้าวไทยเพื่อสุขภาพ โดย รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

- เรื่องคุณสมบัติข้าวและการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าว โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

- เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนางสาวนฤมล ฉัตรสง่า

- บรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของน้ำมันรำข้าว โดย ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร

- บรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว ไขข้าว และโปรตีนจากข้าว โดย รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

- บรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากข้าว โดย นายมนตรี กะตากูล

- การศึกษาดูห้องปฏิบัติการแปรรูป และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการอบรม การแปรรูปขนมจากข้าว ณ โรงเส้นหมี่ชอเฮง จังหวัดนครปฐม

การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปข้าว และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวได้สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทยได้มากยิ่งขึ้น (เกษตรกรทั่วประเทศ)

กล่าวคือ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว มีภารกิจด้านการศึกษาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ไปสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปข้าว พร้อมให้บริการแก่ชุมชน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยจะส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพสูง(ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) สนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)

                สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน