กรมการข้าวประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว” ประจำปีนี้

200316 0022  กรมการข้าวประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีข้าว ประจำปีนี้

200316 0022

 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก
อันถือเป็นจุดกำเนิดของข้าราชการพลเรือน และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้วางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย
         นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวจึงได้ดำเนินการคัดเลือก(คนดีศรีข้าว) ประจำปี พ.ศ.2562 ผลปรากฏว่าในปีนี้มีข้าราชการ และพนักงานข้าราชการได้รับการคัดเลือกดังนี้ กลุ่มข้าราชการ จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวนชม ดีรัศมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชวลิต อินทรพงษ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
นางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัตฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
นางสาวกัญจนัสม์ พาพล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ,นายเอกราช แก้วนางโอ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง,นางสาวอติพร อุตตะมะ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด, นายสำเริง คู่ควร ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย,นายโสพิต บุญธรรม ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส3 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และกลุ่มพนักงานราชการ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายรุ่งฤดี ทัณทะรักษ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทอดลอง ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสุนิสา คงสมโอษฐ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิจัยและพัฒนาข้าวรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
นายสุระกิจ ปราบชมภู ตำแหน่งนักเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนฤตยา มณีวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

สำหรับในปีนี้ คนดีศรีข้าว ในกลุ่มข้าราชการ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้คัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ของกรมการข้าว ทั้ง 2 ท่านโดยอัตโนมัติและจะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณและครุฑทองคำ

200316 0038  200316 0037

200316 0035  200316 0034  200316 0030

200316 0029  200316 0028  200316 0027

200316 0026  200316 0024

200316 0023  200316 0025