ชาวนานครฯ เฮ! กรมข้าวจัดโรงสีMOUกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า

DSC 4498

ชาวนานครฯ เฮ! กรมข้าวจัดโรงสีMOUกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า

 

401997

       นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ให้สัมภาษณ์ภายหลัง พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวนโยบายที่ชัดเจน สินค้าเกษตรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ประมง ปศุสัตว์ หรือพืช ผลผลิตที่ได้จะต้องมีตลาดรองรับ ซึ่งทางท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางให้กรมการข้าวหาวิธีที่ชาวนาในภาคต่าง ๆ สามารถปลูกข้าวและมีตลาดขาย กรมการข้าวจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีข้าวเกียรติคงทนพาณิชย์ กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1,2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โดยเป็นการตกลงซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้าข้าวกข43 และกข79 ซึ่งการซื้อขายข้าวเปลือกนี้จะมีราคาตามคุณภาพข้าวเปลือกของชาวนา โดยจะปรับราคาขึ้นลงตามคุณภาพข้าวเปลือกของชาวนาที่ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการโรงสีและใช้ราคาตลาดนำ โดยไม่ต่ำกว่าตันละ 8 พันบาท

นางสาวนนทิชา กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาเพาะปลูก สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1,2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จะเป็นฝ่ายดูแลแปลงนาข้าวตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว หรือการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างดี และเมื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงสี จะมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งผลผลิตเป็นของตนเองจริง

การลงนามข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตข้าวของตัวเอง เพราะมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนและทราบราคาขาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตลาดนำการผลิต เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าข้าวเปลือก ชาวนามีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ข้าว มีอำนาจต่อรองราคา สามารถลดต้นทุนการผลิต และกำหนดราคาขายได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความธรรมและข้อตกลงนี้มีผล ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันด้วย

 

401995 401987

DSC 4498