รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร “ข้าวสีไทย”

IMG 3972รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร “ข้าวสีไทย”

page 

           วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการอภิปรายการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวสีไทย ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานได้ยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวสีไทย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ 80 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน/ผู้บริโภค ร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และนำเสนอต่อคณะคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในวาระต่อไป และหากมีมติเห็นชอบจึงนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงตามแต่กรณี แล้วประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นที่รับทราบกันต่อไป เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวสีไทยนี้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

            สำหรับร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวสีไทยนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้เห็นชอบให้มีการทบทวนทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวในเรื่องข้าวสี เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าข้าวสีเพื่อสุขภาพที่มีโภชนาการสูง โดยเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดมีสีต่างๆ เช่น สีแดง น้ำตาล ม่วง ดำ หุ้มอยู่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง แต่มาตรฐานสินค้าข้าวที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมข้าวสี จึงยกร่างมาตรฐานฯ นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือและเกณฑ์อ้างอิงทางการค้าข้าวสีโดยความสมัครใจ ยกระดับผลผลิตข้าวสีไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้ชาวนา โรงสีข้าว และผู้ส่งออกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการผลิตสินค้า รับซื้อสินค้า และส่งออกสินค้ามาตรฐานได้ทั้งในและต่างประเทศ.

นิวัฒน์ วะปะนัง : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว