กระทรวงเกษตรฯจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร – สนับสนุนเป็นของดี ของฝากล้ำค่า ก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ.วันสงกรานต์...

h 29.03.60กระทรวงเกษตรฯจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”  เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร – สนับสนุนเป็นของดี ของฝากล้ำค่า  ก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ.วันสงกรานต์...

กระทรวงเกษตรฯจัดงาน มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร – สนับสนุนเป็นของดี ของฝากล้ำค่า

ก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ...วันสงกรานต์...

29.03.60 s

                        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม"เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน"ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 60 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกันโปรโมทสินค้าข้าวไทยที่ได้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่มาร่วมเปิดบูธภายในงานนี้ด้วย

                        ในการนี้นายกฤษณพงษ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

                        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2560เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค และมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภค     ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในตลาดโลก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน และโชว์ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

                        ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) ให้แก่เกษตรกรกว่า 247,000 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็น GAP พืชผักและผลไม้ กว่า 182,000 รายGAP ข้าว กว่า 47,000 รายGAP ปศุสัตว์ กว่า 15,000 ราย และ GAP ประมงกว่า 3,000 ราย ส่วนเกษตรอินทรีย์   มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 284,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 50,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์ คิดเป็น 60 % ที่เหลือเป็นพืชอื่น ๆ สมุนไพร สินค้าประมง และปศุสัตว์อินทรีย์ มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทสำหรับสินค้าอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูงได้แก่ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ผักและผลไม้อินทรีย์ อาทิ กล้วยหอม สับปะรด เงาะ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ผักสลัด แครอท กระเจี๊ยบเขียว ชา และกาแฟอินทรีย์ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา สำหรับตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มดีในอนาคต ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การยกทัพสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งของเกษตรกรและผู้ประกอบการมาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 100 บูธ จากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้ง(ข้าว)พืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้าการจัดการตลาดแนวใหม่ด้วยไอทีหรือตลาดเกษตรดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการเส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน และการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้ม มาตรฐานโลก ที่ไทย ต้องเผชิญหน้า โดยวิทยากรในวงการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมายาวนาน

          นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตทำเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบอาหารปลอดภัย การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โดยเชฟและดาราที่มีชื่อเสียงมากมาย การบริการตรวจสารพิษในเลือดพร้อมให้คำแนะนำ การสาธิตใช้ QR Trace และ E-marketซื้อขายสินค้าเกษตรบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเกษตรอื่น ๆ เกิดแรงบันดาลใจปรับปรุงการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับตนเองและสินค้าเกษตรในอนาคต

                                                                                    นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน